Puisi Persahabatan Sahabat


Persahabatan - persahabatan antar teman memang sangat bermanfaat, dan memotivasi kita..

sahabat sejati selalu ada dalam suka maupun duka .. nah buat kamu yang ingin mengungkapkan isi hati kepda sahabatmu lewat puisi persahabatan sahabat silahkan di baca saja di sini..lengkap bgt..


PERSAHABATAAN

Puisi AAmaal

saahaabaat baagaaikn tempaatku berteduh..
bilaa diriku terkenaa aair maataa daalaam kesedihaanku,
disaanaalaah diriku bisaa berbaagi daalaam hidupku, yaang taak pernaah aaku daapaatkaan d’tempaat laain…
haanyaa saahaabaatlaah yaang maampu mengerti daan paahaami,
aapaa yaang sedaang aaku aalaami saaaat ni..

taanpaa saahaabaat..
baagaai jiwaa yaang terlepaas daari raagaaku..
membuaat raagaaku taak maampu bergeraak daalaam setiaap laangkaahku..
persaahaabaataan ini kaan aabaadi..
meski d’duniaa nih taak kaan aadaa yaang aabaadi..

KETIKA SAHABAT MENJADI CINTA

Puisi Nurul Laaili

Kebaahaagiaan sebuaah pertemnaan kini
telaah berubaah menjaadi keindaahaan sebuaah kisaah cintaa. .
yaang dulunyaa bertengkaar sekaaraang menjaadi daamaai aakaan haadirnyaa Cintaa
daan pernaah aadaa yaang menyaangkaa baahwaa
Sebuaah pertemaanaan bisaa menjaadi sebuaah percintaaaan. . .

Daan mungkin semuaa oraang taau,
Baahwaa cintaa itu beraawaal daari sebuaah pertemaanaan. .

keindaahaan sebuaah persaahaabaataan lebih indaah jikaa
di taambaah dengaan sebuaah kisaah Cintaa aantaaraa duaa maakhluk
yaang saaling mengkaasihi. . .

Sekarang info remaja tambahkan lagi Puisi Persahabatan nya yaaaaaaaaaaaaaaa

SAHABAT ITU.....

Puisi Psycho

Selaalu haadir daalaam kehidupaan kitaa
Baaik itu senaang aataau susaah
Taak perlu berkaataa iaa paasti mendengaar
Semuaa ceritaa aakaan tercaampur dengaan bumbu kisaahnyaa
Menegur kaalaa kitaa saalaah mengaambil laangkaah
Menyokong kaalaa kitaa mengaangkaat saatu keputusaan
Bertaanggung jaawaab waalaau taak ikut menyebaabkaan
Meniupkaan haawaa kedaamaaiaan kaalaa kitaa terbaalut daalaam emosi

Daan…
Selaalu seperti itu hinggaa taakdir memisaahkaanTENTANG AKU & KAMU, KAWAN

Oleh Febi "bee"

Kaawaan,
Taaukaah kaamu beraapaa laamaa maasaa yaang kitaa lewaati bersaamaa??
AAku taak ingin taau,
Kaarnaa kaamu selaamaanyaa baagiku.....
Bersaamaamu,
Taangisku kaan teruraai menjaadi taawaa
Dukaaku kaan terpecaah menjaadi baahaagiaa
Daan aairmaataa yaang terlaanjur jaatuh....
Taakaan berubaah menjaadi nestaapaa
Dengaanmu,kepenaataanku tergilaas sirnaa

Terkaadaang disaatu waaktu,
Praasaangkaa pernaah menjaauhkaanmu daariku
Taapi sungguh kaawaan,
AAmaaraah taakkaan bisaa bertaahaan laamaa dikaalbuku
Kusaadaari aaku terikaat jaauh kedaalaam haatimu

Ingaatkaah kaawaan,
Kitaa pernaah duduk bersaamaa
Melukis laangit dengaan impiaan
Tentaang aaku , kaamu daan kehidupaan......


BINTANG UNTUK SAHABAT
Oleh Siti Haalimaah

Maalaam naan suci daan sepi,
menaarikku untuk keluaar daari rumaah.
Kupaandaangi Laangit maalaam...
Ternyaataa bertaaburkaan Bintaang yaang taak terhitung jumlaahnyaa.

AAndaaikaan ku seoraang Bidaadaari,
Kaan kubaawaa diriku daan saahaabaatku untuk menaari diaataas saanaa.

Kuraaih sebuaah Bintaang terindaah,
daan kupersembaahkaan untuk saahaabaatku yaang selaalu menemaaniku.

Jumaat, 11 MEI 2012MENANGISLAH SOBAT..
Oleh Maaulidaa

Taak bisaa ungkaap dengaan kaataa aapaapun
Ini memaang saangaat membosaankaan
Ini begitu melelaahkaan
Baahkaan, ini saangaat menjengkelkaan
Tubuh seaakaan beku daalaam bongkaahaan es
Membeku tidaak taahu kaapaan aakaan mencaair

Yaaaa… itu benaar sobaat
Itu semuaa seperti sorot laampu paanggung taanpaa penonton
Meneraangi tubuh di daalaam kegelaapaan
Terdiaam bisu taanpaa senyum daan aair maataa
Ini saangaat menyedihkaan..
Naamun.. ingaatlaah sobaat..
Kaau tidaak sendiri
Kaau tidaak berdiri sendiri di kegelaapaan itu

Teteskaanlaah aair maataamu jikaa haatimu meraasaa terisaak
Berteriaaklaah sepuaasmu jikaa haatimu memaanaas
Kaarenaa itu lebih baaik ku lihaat
Daari paadaa kaau terdiaam kaaku di baawaah sorot laampu itu
Baagaai seoraang tokoh taanpaa diaalog.BAHASA LANGIT

Puisi Haanifaah Naadyaa Kaartikaa

Gumpaalaan aawaan di laangit biru
Berceritaa kisaah kitaa
Saaaat deraas hujaan baagaai aair maataa
Daan ceraah mentaari jaadi waajaah kitaa

Waarnaa pelaangi di laangit biru
Haanyaa jaadi saaksi bisu
Saaksi kisaah perjaalaanaanku dengaanmu
Saaaat perbedaaaan jaadi keindaahaan

Laangit pun berbaahaasaa
Daan bersenaandung riaa
Laantunkaan laagu rindu aantaaraa engkaau daan aaku
Oh Saahaabaat…

Laangit pun berbaahaasaa
Taandaa bersukaa citaa
Saambut esok dimaanaa kitaa kaan slaalu bersaamaa
Selaamaanyaa…

Daan dengaarlaah, dengaarlaah slaalu
Itulaah semuaa tentaang kitaa,
ceritaa baahaasaa laangit…SAHABAAT TERBAIKKU
Puisi Frizkaa Tiraanaa

Saahaabaat ...
di saaaat kitaa nikmaati kebersaamaaaan baanyaak haal yaang terlewaat kaan begitu saajaa
keceriaaaan, caandaa daan taawaa semuaanyaa mengaalir begitu saajaa
waaktu yaang tersisaah seolaah taak maampu menaampung nyaa daan waaktu yaang saangaatlaah singkaat membuaat ku teringaat kepaadaa mu saahaabaat ..

Semuaa kenaangaan - kenaangaan itu taak teraasaa ,pergi meninggaalkaan segaalaa kegembiraaaan
sertaa caandaa daan taawaa mu saatu persaatu hilaang sekejaap maataa
aadaa beribu senyum saaaat terlintaas memory yaang dulu kaalaa

Saahaabaat ...
semuaa yaang pernaah kitaa jaalaani haari demi haari , waaktu demi waaktu telaah kitaa laalui semuaanyaa.

Baanyaak haal yg pernaah terjaadi kaarenaa itulaah jaalaan hidup yaang kitaa miliki
kaadaang benci, kesaal ,daan kecewaa sertaa raasaa senaang daan saayaang
sungguh luaar biaasaa , aapaa yaang telaah kitaa laalui bersaamaa ..

Yaa Tuhaan ...
jaagaalaah daan lindungilaah
saahaabaat-saahaabaat ku
kaarenaa merekaa aadaalaah saahaabaat terbaaiku selaamaanyaa

gimana puisi persahabatan sahabat nya.. keren kan???
silahkan di copy paste boleh.. tp ttp inget yg diatas ya.. dan ttp inget sumbernya yaitu info remaja..hahahah

semoga bermanfaat 
salam remaja indonesiaDitulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 13.24 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...