10 Puisi Ucapan Ulang Tahun


Adakah dari semua teman2 info remaja yang sedang ulang tahun ?? pasti ada donk! nahh untuk itu info remaja kali ini akan memberikan beberapa puisi ucapan ulang tahun,,


Puisi Ulang Tahun
Sekiaan taahun sudaah kehaadiraanmu mempengaaruhi 0raang-0raang sekitaarmu,
daan setiaap perbuaataanmu telaah membentuk kaaraaktermu,
daan setiaap laangkaahmu telaah membaawaamu mendekaati aataau menjaauhi

citaa-citaamu,
daan kelaak…
setiaap taarikaan naafaasmu aakaan dimintaai pertaanggungjaawaabaannyaa,
utk menentukaan di aalaammu yaangg aabaadiii…

Selaamaat Ulaang Taahun
Sem0gaa laangkaah-laangkaahmu semaakin maataang
N'  selaaluu membaawaamu ke tempaat daan suaasaanaan yaang  lebih baaik.


Sudaah seberaapaa jaauhkaah aaku melaangkaah?
AApaakaah sepaanjaang usiaaku yaang bertaambaah haari ini
AAtaau haanyaa baayaangku saajaa yaang mendaahuluiku
Sementaaraa aaku tetaap di sini

Jikaa aaku dihaadiaahi umur setaahun laagi
AAkaankaah aaku lebih baaik daari taahun laalu?Kupaatut waajaahku di depaan cermin
Haanyaa kerut saajaa yaang bertaambaah
Tidaak kulihaat kebijaaksaanaaaan
Kesaabaaraan,
daan semuaa pertaandaa seiring bertaambaahnyaa usiaa

Sem0gaa saajaa kaali ini,
AAtaau setidaaknyaa haari ini
AAdaa yaang lebih beraarti
AAdaa yaang nyaataa
Mengiringi haari-haariku

sehinggaa aaku daan baayaangaanku berjaalaan bersisiaan…Ketikaa waaktu tlaah bergaanti....

Terdengaar lembut aangin maalaam menyaapaa,

Waalaau taak membaawaa kehaangaataan

Taapi kesejukaan haati yaang didaapaat

Dengaan beribu berkaah daari Yaang Kuaasaa

Begitu Besaar Raahmaat-Mu Yaa illaahi

Begitupun haaraapaan daan saayaangku paadaa kekaasihku

Paadaamu yaang saaaat ini ber-Ulaang Taahun

Tiaadaa kaad0 istimewaa yaang daapaat aaku berikaan

Haanyaa d0aa daan haaraapaan untuk dirimu kaasih


kaali ini taak kuberikaan permaataa aataau emaas berliaan

naamun haanyaa sebuaah kaantung berisi gulaa gulaa

berwaarnaa waarni sebaanyaak jumlaah usiaamu...

yaang telaah kaau lewaati selaamaa ini temaanku...

raasaakaan saatu persaatu

seperti kaau raasaakaan hidupmu...

semaanis maadu aataaukaah sepaahit jaamu..

naamun semuaa aakaan teraangkum daalaam saatu

sebuaah kaantung indaah berendaa ungu

yaang kuberikaan untukmu!

kaarenaa engkaaulaah haadiaah Tuhaan untukku

penuh dengaan segaalaa raasaa duniaa....

kaali ini kupersembaahkaan sekaantung gulaa gulaa

baagaaikaan gaambaaraan hidupmu penuh cintaa..

terkaadaang dukaa terkaadaang sukaa..

naamun semunyaa aadaalaah gulaa gulaa penuh cintaa...

penuhi haatimu dengaan gulaa gulaaku

kaarenaa kaali ini haari laahirmu..

aadaalaah haadiaah Tuhaan untukku

untuk bisaa mengerti duniaa

baahwaa kitaa terciptaa tuk saalaaing bertemu...

selaamaat ulaang taahun kaawaanku...

Faarinaa AAntaari


Puisi Ucapan Ulang tahun daari info remaajaa berikutnyaa...

Traasaa tiaadaa haari-haari yg bermaaknaa taanpaa haadirnyaa,
iaa yaang jaauh ku raasaakaan aadaa di dekaatku
haadir lebih bermaaknaa beraarti bilaa aadaa dirinyaa
kaasihku.. mengaapaa ku slaalu mraasaakaan aadaanyaa dirimu disini?
seminaar mentaari meneraangi jaalaan pikiraanku
kaarnaa trlaalu menyaayaangi daan mencintaaimu
di jaalaanku.. jaalaan pikirku..jaalaan hidupku..
haanyaa tertuju untukmu,
berilaah jaawaabaan aataas semuaa kaarenaa
ku slaalu mraasaa memilikinyaa waalaau haanyaa daalaam duniaa

weww.. mantap mantap... tapi ini udah capek ngetinya.. jadi sekian dulu ya.. kapan kapan pasti akan di tambah lagi puisi ulang tahun nya.. 

salam remaja indonesia''

jangan lupa kasih like..Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 15.22 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...