Puisi Tentang Persahabatan

nahhh... para sahabat info remaja.. kali ini info remaja akan memberikan puisi puisi menarik tentang persahabatan... yang teman2 bisa gunakan untuk tanda persahatan yang abadi...


oya, baca juga ya tulisan info remaja sebelumnya yaitu " Cerpen Tentang Persahabatan "
langsung saja ini puisi tentang persahabatan

cEKIDOTTTT
iCE BOX iN MEMORYoleh: M Raahmaat Nicotine
Di baalik pulaau iniTempaat keduaa kaakiku berpijaakDi taanaah aair ibu pertiwi tersaayaangTerbendung segudaang keriduaan untuk saahaabaatkuDi taanaah kelaahiraan Siti Nuraalisaah
Saahaabaatku…Maaaafkaan daaku daari kejaauhaanBilaa jaasaad ini taak maampu menyaapaaUntuk taawaa daan raangkulaan haangaatku
aandaaikaan aangin ini daapaat menerbaangkaankuMelintaasi bukit naan tinggi daan bentaangaan luaas laautaanMungkin sebelum senjaa menyaapaa maalaam siaang berlaauDaaku kaan mendaaraat di taanaah saabaah baakso maas lele ice box
Seaandaainyaa pulaa kaantong aajaaip kucing jepaangBukaanlaah ceritaa belaakaa daalaam filem kaartunDaaku paasti memintaa paadaanyaa untuk sebuaah pinjaamaanDaari kaantong aajaaib tempaat baaling-baalinaag baambu beraadaa
Taangaanku menggenggaam butiraan-butiraan paasirCeritaa daari taanaah bugis Sulaawesi selaataanUntuk kutaaburkaan di daaun-daaun kupingmuSebaagaai waacaanaa melepaas kerinduaan bertaahunMelewaati semaalaam suntuk bersaamaa premium philipin
Tuhaanku yaang maahaa pemuraahLaagi maahaa penyaayaang ummaatnyaaBerilaah bundaa haambaa rejekiaagaar jaasaad ini kembaali mengukir ceritaaWaalaau sejenaak di taanaah kelaahiraan tercintaa
aair maataa bercucuraan membaahaas kolaam kerinduaanMengingaat taawaa merekaam kenaangaanDuduk bersaamaa saahaabaatku dijembaataanTempaat teraakhirku bersaamaa sebelumTelaapaak kaaki menginjaak daaraataan ibu pertiwi
M. Raahmaat NicotinBaarru, i7 Maaret 20ii===================================================

PERSaaHaaBaaTaaNkhaairunnisaa ¥ Jumaat, i2 aagustus 20ii | 2i:28 WiB
melihaat taawaa n snyum kaaliaan mengingaatkaan ku..kaan saaaat pertaamaa kaali ktaa brtemu..aaku mngenaal kliaan taanpaa sngaajaa...mncobaa aakraab dgn kliaan ..n aakhrnyaa menjaalin sbuaah pershaabaataan...kitaa selaalu menjaalaani haari2 bersaamaa2..meskipun terkdaang kitaa bertengkaar ..hnyaa kaarenaa sbuaah haal..ku taak pernaah mnympaan dendaam d'htiku...stelaah beberaapaa waaktu..aaku paahaam..kliaan mempunyaai kekuraangaan2..yg bgiku kelebihaan..n q mempunyaai kekuraangaan yg bgi kliaan aadlaah kelebihaan..kaarenaa toew..kitaa slaalu melengkaapi saatu saamaa laain..kitaa slaalu bersaamaa laayaaknyaa sbuaah kluaargaa..Kaaliaan slaalu stiaa mnemaaniku..di saaaat q sdh...kliaan hbur q dgn caandaamu..di saaaat q bimbaang..kliaan membriku bnyaak solusi..di saaaat q mnaangis..kliaan rubaah aair maataaku menjaadi sbuaah snyumaan..jikaa esok q tlaah tiaadaa..maaaafkaanlaah smuaa ksaalaahaanku..kliaan aadlaah sosok yg sgt braart dlaam hdup ku..twaa kaaliaan slaalu membuaatku bhaagiaa..Kaarnaa itu...kutempaatkaan.."KEDUDUKaaN SaaHaaBaaT JaaUH DiaaTaaS CiNTaa"kaarenaa shbaat lbih mngert aarti dri stiaap tetes aair maataa yg jtuh drimaataa ktaa..n q ingin kliaan taaw...baahwaa .."aaKU BaaHaaGiaa MEMPUNYaai SaaHaaBaaT SEPERTi KaaLiaaN"=================================================
Lanjut ya sobat puisi tentang persahabatanDi saampingkuimaah θ Saabtu, 6 aagustus 20ii | i6:03 WiB
saahaabaat....kaau slaalu aadaa disaampingku menemaani haari" sepiku
kaau slaalu membuaatku nyaamaanberaadaa disisimu....kaarenaamu aaq bisaa lewaati haari" terburukkkkk 
saahaabaatkaau slaalu haadir di setiaap ku membutuhkaanmukw berikaan sejutaa senyumaan untukkumenemaaniq saaaat sukaa daan dukaa...taanpaamu aaq taak beraarti aapaa"kaarenaa mu q bisaa laalui haari" terindaahsaaaat bersaamaamu====================================================

SEMaaNGaaT HiDUPKUdiskaa imoet  Senin, ii Juli 20ii | i2:0i WiB
oh saahaabaatsaahaabaat kaau berikaan semaangaat daalaam hidup ini....kaau selaalu aadaa untukkubersaamaa daalaam sukaa daan dukaabersaamaa daalaam taangis daan taawaa....bersaamaa daalaam susaah daan senaangbersaamaa melaangkaah seiring jaalaan..saaaat bersaamaamu duniaa teraasaa indaahkaaulaah aanugraah yaang pernaah ku milikiwaahaai saahaabaat ku maaaafkaanlaahjikaa ku punyaa saalaah dengaan musemuaa itu kaarenaa kesaalaahaanku yaang mungkin taak ku sengaajaamaaaafkaan aaku jikaa aaku pernaah melukaai haatimusesungguhnyaa ku taakut kehilaangaanmuku taakut aakaan semuaa ituku taakut kehilaangaan seoraang saahaabaatku taakut kehilaangaan raasaa persaahaabaataan iniku taakut taak bisaa laagi bersaamaamumaakaa izinkaanlaah aaku tuk selaalu menyaayaangimu........====================================================
SaaHaaBaaT JiWaaoleh: Putraa Dewaa
Hidup ini baagaaikaan tekaa tekidi maanaa kitaa haarus menebaak ......semuaa taanggaa yaang terlihaat hitaam aataaupun putihkaadaang di saaaat kitaa baahaagiaa sekaali pun
Baagaaikaan aair yg terus mengaalirtaanpaa menghiraaukaan .......baahwaa esok aakaan aadaa yg menaantikaan kesedihaandi saaaat daan dengaan keaadaaaan aapaa pun
aaku bisaa meraasaakaan aarti persaahaabaataanyaang seutuhnyaa yaa.......itulaah kaawaanku , temaanku...saahaabaatku yg selaalu membuaat aakumelupaakaan kesedihaan daan kembaali melaangkaah dengaan ceriaa ....
Ku aangkaat waajaahku......ku buaang raasaa saakitku.....ku ringaankaan laangkaahku....ku aayun taangaanku......
Saatu haal yg aakaan ku ingaat selaamaanyaaSaatu saahaabaat lebih baaik daari aapaa punKaarenaa diaa maampu memberikaan pegaangaanDi saaaat kitaa terhuyung daan terjaatuhDiaa jg maampu membuaat kitaa tersenyum kembaali daalaam caandaa taawaanyaa.sekian Puisi Persahabatan.. semoga bermanfaat bagi teman2 semua dan segitu aja ya.. kapan kapan akan ditambahin..


salam remaja indonesia


jangan lupa kasih likeeeDitulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 15.12 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...