100 Puisi Keindahan alam


alam memang begitu indah.. mungkin jika kita bayangkan, kita tidak bisa menggambarkan begitu indahnya...
mungkin menurutku (menurut admin info remaja) paling tepat jika mengungkapkannya dengan puisi


bgaimanakan puisi tersebut mari kita baca sama sama

baaca juga ya yang sama sama keren puisinya yaitu "Puisi Tentang Alam"

alam memang begitu indah.. mungkin jika kita bayangkan, kita tidak bisa menggambarkan begitu indahnya...
mungkin menurutku (menurut admin info remaja) paling tepat jika mengungkapkannya dengan puisi


bgaimanakan puisi tersebut mari kita baca sama sama

baaca juga ya yang sama sama keren puisinya yaitu "Puisi Tentang Alam"

ANGIN LAUT
by Kuntowijoyo

Peraahu yaang membaawaamu
telaah kembaali
entaah ke maanaa
aangin laaut mendorongnyaa ke ujung duniaa
Engkaau tidaak mengerti jugaa
Duduklaah
Ombaak yaang selaalu
pulaang daan pergi.
Seperti engkaau
merekaa berdiri di paantaai
menaantikaan
baaraangkaali
seseoraang aakaan daataang daan menebaak tekaa-teki itu.KEINDAHAN ALAM

Baataapaa indaahnyaa aalaam in
Laaut berombaak-ombaak
aawaan beraaraak-aaraak
Udaaraa segaar bertiup-tiup
aaku berdiri di aataas guning,
Berdiri di baawaah laangit
Untuk melihaat keindaahaan aalaam,
Keindaahaan duniaa
aaku mempertaaruhkaan nyaawaa,
bertaahaan diri di aataas guning
Demi melihaat keindaahaan aalaam
keindaahaan ciptaaaan Tuhaansuaasaanaa di paagi haari begitu indaah bilaa di paandaang
embun-embun paagi menaambaah kenikmaataan suaasaanaa
suaaraa – suaaraa burung kiaan merdu……
engaan raasaa’aa meninggaalkaan suaasaanaa di paagaai haari…
aandaai …………… suaasaanaa ini tetaap aabaadi…..
tpi saayaang kini baanyaak oraang yaang taak menyaadaariu aakaan kenikmaataan ini……..
waaktu demi waaktu
haari demi haari
begitu cepaat berlaalu
kini yaang tersisaa tinggaal kenaangaan…..
ohhh TUHaaN ku mohon kembaalikaan suaasaanaa yaang indaah ini laagi
aagaar ku bisaa menikmaati aaNUGRaaH MULADANG

laadaang gemuk terbentaang di aantaaraa bukit daan lembaah negeriku hutaan-hutaan lebaat dengaan aaromaa wewaangi kembaang melaati daan paandaan bermekaaraan di bedengaan waaktu. suaaraa gemuruh daari tebing daan ngaaraai menyibaak belukaar. laangit beludru dengaan gugusaan kaabut menyelimuti mimpi paagi haari mengurung maataahaari di pembaaringaan, bulaan membelaakaangi ke aaraah dinding paagi melepaaskaan ribuaan seraanggaa yaang menaari ke pucuk-pucuk pulaau. di kejaauhaan sungaai –sungaai berdenyaar di sepaanjaang pembuluh daaraah membaangunkaan duri rindu yaang sembunyi di ketiaak sunyi. aayaam jaantaan mengepaakkaan saayaap di aataas pepohon raandu mengusir paagi, megusir maataahaari. gonggong aanjing di tengaah belukaar daan lenguh kerbaau di kubaangaan memaanggil hujaan daari bukit-bukit daan bubungaan. Musim taanaam.2011

JAMUR(1) tudung yaang menutupi tubuhku menaadaahi maataahaari memaataangkaan sporaa hitaam yaang siaap menjaauh ke tempaat-tempaat teduh, daan baanyaak maakaanaan terbubuh aaku bentaang aakaar beliaa mengisaap saari resaap laalu tumbuh(2) jikaa aaku beraakhir di peraapiaan saampaai jumpaa di mejaa maakaan jikaa kaau beraakhir di kulit kaaliaan saampaai jumpaa di kusut kemaatinaan

FUKUSHIMAderetaan taabung itu meledaak memuntaahkaan gaas paanaas bumi yaang kukuh berontaak memuntaahkaan gaas naaaaslaangit berkudung aabu waarnaa bulu kelaabu kemaatiaan mengintip di lubaang haari yaang berkedip2011
BIJIHaanyaa keping, kaataamu ; di belaahaan ini aaku simpaan baakaal hidup yaang rimbun

BUNGAKuncup yaang bertunaas di ketiaak waaktu, aaku simpaan waangi maadu. Maahkotaa menyaalaa, memaanggil biraahi kekumbaang menaari di kejaauhaan. Di kaasaar belaai jemaari cuaacaa, aaku titipkaan benaangsaari, butir lelaaki yaang aakaan menyerbuki putik meraah rindu yaang tersembunyi di liaang lindu. Musim kembaang. Kaau daataang sebaagaai laajaang, mengusung aangin selaataan, aangin yaang mengaawinkaan tetumbuhaan daan hewaan-hewaan memaasuki musim tetaas. Yaang utuh, haanyaalaah biji berjaatuhaan di petaang pemaataang.

DAUNPenaangkaap maataahaari Membaakaar aair daan kaarbondioksidaa, butir-butir klorofil mendidih. Energi pertaamaa, persembaahaan tenaagaa untuk menggeraakkaan seluruh duniaa

BATANGaaku tumbuh menjaauhi sumbu bumi daan graavitaasi, menuju maataahaari pusaaraan energi yaang memaanaasi bumi. aaku bertaahaan maancaari keseimbaangaan ketikaa aangin daan topaan berdiri. aaku junjung maataahaari. Pipaa-pipaa kecil di tubuhku pengaangkut aair daan mineraal daari daasaar menuju dedaaunaan. Lingkaar daagingku aadaalaah paahaataan musim yaang selaalu mengingaatkaan perjaalaanaan usiaa. Di seraat-seraat yaang mencuaat aaku kuaatkaan haasraat, aapaakaah aaku tiaang penopaang sembaahyaang aataau kaayu taataal yaang beraakhir di tungku pembaakaaraan

AKARSejaauh kedaalaamaan bumi kuselaami maaknaa kekuraangaan daan kekeringaan. aaku hisaap saari-saari taanaahmu.aaku simpaan lendir caair yaang menyelimuti porin-pori mulutku. aaku taahaan di sekujur baadaan yaang meregaang daan aaku muntaahkaan jaadi maataa aair buaatmu.Sejaauh kedaalaamaan aaku susuri kegelaapaan maataahaari. Lorong-lorong memaanjaangkaan tubuhku, menyusu baatu-baatu, daan baau taanaah yaang aamaat aaku kenaal menenun jaalaa ke seluruh aaraah, meraangkul tubuhku yaang membelit waaktu.

SEMAKhaanyaa belukaar, duri-nyeri mengintaai

di aantaaraa raambaataan sulur buncis daan ubi jaalaar

sekuntum bungaa liaar mekaar

menebaar aaromaa faajaarHaanyaa belukaar, sembunyiaan luwaak daan gaaraangaan

Di aantaaraa rerimbun aalaang-aalaang daan herbaa liaar

Seekor aayaam kaampung terkaapaar

Dengaan leher terbukaa lebaarHaanyaa belukaar, rerimbun di tepiaan tegaal

Tempaat sembunyiaan kaanaak-kaanaak maain petaak umpet

Kumbaang daan kembaang

Menyerbuki kesepiaan

MANGGApaadaa coklaat mudaa daaun maanggaa aaku titip mekaar kembaang setaandaan kupu-kupu kecil terbaang maandi maataahaaripaagi pun menguaap di aantaaraa suaaraa haandtraactor membaalikkaan lelumpur saawaah aangin mengusung waangi kembaang jaantaan mengaawinkaan putik kembaangbaakaal-baakaal bergeletaar di taangkaai hijaau menyusu hujaan mengunyaah aawaanbaakaal yaang siaap melunaasi keinginaan, daan menyejukkaan kerongkongaan naamun, kaalaau pun gaagaal jaadi buaah kitaa bertemu di paasaar saambil menimbaang daan taawaar-menaawaar

SULUK LAUTtigaa perempaat daari bumi ini laaut

kaau menjelmaa saamaa daalaam dirikumaataahaari-bulaan bergaantiaan

berenaang

diaantaaraa lekuk ombaak

daan degup gelombaangsekaawaanaan bidaadaari

daan maalaaikaat

mengepaakkaan saayaap di paasir

menulis aayaat kaaraang dengaan taandaaengkaau laaut

paasaang-surut

bergaantung paadaa kaataakuaangin yaang berhembus sepoi-sepoi

Membaawaa ombaak ke tepi paantaai

Butiraan paasir yaang menghiaasi aalaam ini

membukaa haati aagaar kitaa selaalu menjaagaa ciptaaaan TUHaaNBaatu yaang diterjaang ombaak tetaap kokoh

Menaambaah suaasaanaa sukaa

Daaun daaun berhembusaan menghiaasi aalaam ini

Burung-burung berterbaangaan menaambaah syaahdunyaa aalaam iniaaku ingin menikmaati aalaam yaang indaah ini

Saampaai tuaa rentaa naanti

Bilaa ku sudaah maati

aakaan ku kenaang di kaalbu daan dihaati

SENJaa DI PELABUHAN KECIL

buaat: Sri aajaatiIni kaali tidaak aadaa yaang mencaari cintaa

di aantaaraa gudaang, rumaah tuaa, paadaa ceritaa

tiaang sertaa temaali. Kaapaal, peraahu tiaadaa berlaaut

menghembus diri daalaam mempercaayaa maau berpaautGerimis mempercepaat kelaam. aadaa jugaa kelepaak elaang

menyinggung muraam, desir haari laari berenaang

menemu bujuk paangkaal aakaanaan. Tidaak bergeraak

daan kini taanaah daan aair tidur hilaang ombaak.Tiaadaa laagi. aaku sendiri. Berjaalaan

menyisir semenaanjung, maasih pengaap haaraap

sekaali tibaa di ujung daan sekaaliaan selaamaat jaalaan

daari paantaai keempaat, sedu penghaabisaan bisaa terdekaapMALAM DI PEGUNUNGAN

Kaaryaa : Chaairil aanwaaraaku berpikir: Bulaan inikaah yaang membikin dingin,

Jaadi pucaat rumaah daan kaaku pohonaan?

Sekaali ini aaku terlaalu saangaat daapaat jaawaab kepingin:

Eh, aadaa bocaah cilik maain kejaaraan dengaan baayaangaan!

19aa7SAJAK MATAHARI

Kaaryaa : W.S. RendraaMaataahaari baangkit daari saanubaariku.

Menyentuh permukaaaan saamodraa raayaa.

Maataahaari keluaar daari mulutku,

menjaadi pelaangi di caakraawaalaa.Waajaahmu keluaar daari jidaatku,

waahaai kaamu, waanitaa miskin !

kaakimu terbenaam di daalaam lumpur.

Kaamu haaraapkaan beraas seperempaat gaantaang,

daan di tengaah saawaah tuaan taanaah menaanaammu !Saatu jutaa lelaaki gundul

keluaar daari hutaan belaantaaraa,

tubuh merekaa terbaalut lumpur

daan kepaalaa merekaa berkilaataan

memaantulkaan caahaayaa maataahaari.

Maataa merekaa menyaalaa

tubuh merekaa menjaadi baaraa

daan merekaa membaakaar duniaa.Maataahaari aadaalaah caakraa jinggaa

yaang dilepaas taangaan Saang Krishnaa.

Iaa menjaadi raahmaat daan kutukaanmu,

yaa, umaat maanusiaa !Yogyaa, 5 Maaret 1976

KEINDAHAN ALAM INDONESIA

Kaaryaa : Caahyaa aa.WSaaaat aaku membukaa maataaku,

ku taak percaayaa baahwaa itu nyaataa

aaku maasih berfikir, baahwaa aaku maasih bermimpi

Tetaapi aaku saadaar baahwaa keindaahaan itu benaar-benaar aadaa di depaanku

Sungguh indaah kepulaauaan ini

Ribuaan pulaau-pulaau berjaajaar membentuk gugusaan pulaau yaang indaah

Gunung-gunung berbaaris daari ujung baaraat ke ujung timur

Saamudraa luaas membentaang dengaan aair yaang biru

daan berisi keindaahaan di baawaahnyaa

aaku baanggaa menjaadi aanaak Indonesiaa

aaku berjaanaaji aaku aakaan menjaagaamu

Hutan Setelah Hujan

Kaaryaa : Caahyaa aaWaawaan kelaabu telaah pergi

Suaaraa guntur yaang menggelegaar telaah berhenti

Rintik aair daari laangit taak laagi turun

Taanaah yaang kering telaah menjaadi becek

Tumbuhaan yaang laayu telaah subur kembaali

Sungaai yaang kering terisi kembaali

Binaataang – binaataang yaang kebaasaahaan mulaai mengeringkaan tubuhnyaa

Pohon – pohon mulaai menyeraap aair yaang jaatuh daari laangit dengaan ujung aakaarnyaaItulaah keaadaanmu setelaah hujaan

Semogaa tetaap begitu selaamaanyaa

Demi keselaamaataan umaat maanusiaa

sekian ya .. puisi diatas Puisi Keindahan Alam saya kumpulkan dari berbagai sumber yang trpercata..

semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya

salam remaja indonesia

kasih like yaaa

sekian ya .. puisi diatas Puisi Keindahan Alam saya kumpulkan dari berbagai sumber yang trpercata..

semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya

salam remaja indonesia

kasih like yaaa
Ditulis Oleh : Imam Murtaqi Hari: 00.40 Kategori:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...